top of page

Guwiinyngaligindhi

 

Ruth Davysbu Pettina Lovebu bunmayi 'Giilangyaldhaanygalang' gila guwiiny bala 100% guwiinyngaligingunabu Aboriginalbu.

Ngali yalmambili Wiradjuri Yabunygirryarra yandu ngunggi walang Wiradjurigu Yabunygirryarragu Yalmambildhaanygalanggu.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

A.B.N. 726 518 350 13           © 2022

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page