top of page

Guwiinyngaligindhi

 

Ruth Davysbu Pettina Lovebu bunmayi 'Giilangyaldhaanygalang' gila guwiiny bala 100% guwiinyngaligingunabu Aboriginalbu.

Ngali yalmambili Wiradjuri Yabunygirryarra yandu ngunggi walang Wiradjurigu Yabunygirryarragu Yalmambildhaanygalanggu.

bottom of page